Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unblushing /,ʌn'blʌ∫iŋ/  

  • Tính từ
    không xấu hổ, không hổ thẹn, vô liêm sỉ

    * Các từ tương tự:
    unblushingly, unblushingness