Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; iest)
    giống màu đồng thau
    lanh lảnh (tiếng)
    trơ tráo (thường nói về phụ nữ)