Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (Mỹ, khẩu ngữ)
  hỗn xược, xấc láo
  sắc sảo; kiểu cách
  a real sassy dresser
  người ăn mặc kiểu cách