Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unashamed /,ʌnə'∫eimd/  

 • Tính từ
  không xấu hổ, không biết ngượng
  they kissed each other with unashamed delight
  họ hôn nhau một cách thích thú không biết ngượng

  * Các từ tương tự:
  unashamedly, unashamedness