Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unashamedly /,ʌnə∫eimdli/  

  • Phó từ
    [một cách] không xấu hổ, [một cách] không biết ngượng