Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cocksure /,kɒk'∫ɔ:[r]/  /,kɒ'∫ʊər/

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  cocksure [about (of) something]
  quá tự tin; tự phụ đến mức kiêu ngạo

  * Các từ tương tự:
  cocksurely, cocksureness