Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (nghĩa xấu)
    một cách hỗn láo
    [một cách] lòe loẹt