Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pertinency /'pə:tinəns/  

  • Danh từ
    sự thích hợp, sự thích đáng, sự đúng chỗ; sự đi thẳng vào (vấn đề...)