Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pertinaciously /,pɜ:ti'nei∫əsli/  /,pɜ:tn'ei∫əsli/

  • Phó từ
    [một cách] cố chấp;[một cách] khăng khăng