Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

audaciously /ɔ:'dei∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] táo bạo
    [một cách] trơ tráo, [một cách] táo tợn