Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thách thức, coi thường
  a defiant manner
  vẻ coi thường
  a defiant look
  cái nhìn thách thức

  * Các từ tương tự:
  defiantly