Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

challenging /'t∫ælindʒiŋ/  

  • Tính từ
    đầy thách đố
    a challenging job
    một công việc đầy thách đố