Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều ultimatums hoặc ultimata)
    tối hậu thư