Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

requirement /ri'kwaiəmənt/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    điều đòi hỏi, điều yêu cầu
    những thí sinh không đáp ứng được những yêu cầu này sẽ không được vào trường đại học