Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desideratum /di,zidə'rɑ:təm/  

  • Danh từ
    (số nhiều desiderata /di,zidə'rɑ:tə/)
    thứ đang thiếu, thứ đang cần đến