Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều provisis; Mỹ cách viết khác provisoes)
  [điều khoản coi như một] điều kiện
  he acceptedwith a proviso
  nó chấp nhận với một điều kiện

  * Các từ tương tự:
  provisor, provisory