Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provisory /prə'vaizəri/  

  • Tính từ
    có [chứa] điều kiện
    a provisory clause
    một điều khoản có điều kiện