Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stipulation /,stipjʊ'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự quy định
    điều quy định