Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ngôn ngữ) mệnh đề
    điều khỏan (trong một hợp đồng…)
    trong hợp đồng có một điều khỏan cấm người thuê cho thuê lại