Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prerequisite /pri:'rekwizit/  

 • Tính từ
  [cần] trước hết
  a degree is prerequisite for employment at this level
  một học vị là điều cần trước hết để có việc làm ở cấp bậc ấy
  Danh từ
  (cách viết khác pre-condition)
  điều kiện trước hết
  careful study of the market is a prerequisite for success
  nghiên cứu cẩn thận thị trường là điều kiện trước hết để thành công