Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invitation /,invi'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự mời; lời mời; giấy mời
  admission is by invitation only
  có giấy mời mới vào
  an open window is an invitation to burglars
  (nghĩa bóng) cửa sổ mở khác nào một sự mời mọc đối với bọn trộm