Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temptation /temp'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự cám dỗ
  give way to temptation
  chịu theo sự cám dỗ [không cưỡng được]
  put temptation on somebody's way
  cám dỗ ai
  vật cám dỗ
  the bag of sweets on the table was too strong a temptation for the child to resist
  gói kẹo trên bàn là một cám dỗ quá mạnh đối với chú bé, cưỡng lại sao nổi