Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contumacious /,kɒntju:'mei∫əs/  /kɒntu:'mei∫əs/

  • Tính từ
    bướng bỉnh

    * Các từ tương tự:
    contumaciously, contumaciousness