Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-willed /,self'wild/  

  • Tính từ
    bướng bỉnh
    a self-willed child
    đứa trẻ bướng bỉnh