Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pugnacious /pʌg'nei∫əs/  

 • Tính từ
  thích đánh nhau; hay gây gổ
  in a pugnacious mood
  đang lúc hăng muốn gây gổ

  * Các từ tương tự:
  pugnaciously, pugnaciousness