Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defiantly /di'faiəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] thách thức, [một cách] coi thường