Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tấn công
  aggressive weapons
  vũ khí tấn công
  xông xáo, năng nổ
  a good salesman must be aggressive if he wants to succeed
  một người bán hàng giỏi phải năng nổ nếu anh ta muốn thành công

  * Các từ tương tự:
  aggressively, aggressiveness