Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recalcitrant /ri'kænsitrənt/  

  • Tính từ
    ương ngạnh, cứng đầu cứng cổ