Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

audaciousness /ɔ:'dæsiti/  

  • Danh từ
    sự cả gan, sự táo bạo
    sự trơ tráo, sự càn rỡ