Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

masculine /'mæskjulin/  

 • Tính từ
  có dáng dấp đàn ông
  she looks rather masculine in that suit
  chị ta trông có dáng dấp hơi đàn ông trong bộ quần áo đó
  (ngôn) [thuộc] giống đực
  "heand "himare masculine pronouns
  "he" và "him" là đại từ giống đực
  Danh từ
  (ngôn)
  từ giống đực
  the masculine
  giống đực

  * Các từ tương tự:
  masculinely, masculineness