Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nạng chống; thanh chống
    điểm tựa; ổ tựa
    người duy trì; giúp đỡ; nâng đỡ