Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stalwartly /'stɔ:lwətli/  

  • Phó từ
    [một cách] vạm vỡ, [một cách] lực lưỡng
    [một cách] đáng tin cậy;[một cách] trung thành