Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái trụ, cái chống, cái đỡ
    người ủng hộ, người tán thành
    người giữ vững, người duy trì; người giữ vững tinh thần (cho ai)
    người xác nhận