Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substantialism /səb'stænʃəlizm/  

  • Danh từ
    (triết học) thuyết thực thể