Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substantialist /səb'stænʃəlist/  

  • Danh từ
    (triết học) người theo thuyết thực thể