Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substantiality /səbstænʃi'æliti/  

  • Danh từ
    tính thực thể
    tính chất thật, thực chất
    tính chất chắc chắn