Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cụ thể
  the word "caris a concrete noun
  từ "xe hơi" là một từ cụ thể
  concrete facts
  sự việc cụ thể
  Động từ
  (+ over)
  đổ bêtông
  concrete a road [over]
  đổ bê tông một con đường
  Danh từ
  bê tông
  modern building made of concrete
  tòa nhà hiện đại xây bằng bêtông

  * Các từ tương tự:
  concrete mixer, concrete music, concrete poetry, concrete pole, concretely, concreteness