Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cuối cùng; dứt khoát
  a definitive answer
  câu trả lời dứt khoát
  a definitive verdict
  lời tuyên án cuối cùng

  * Các từ tương tự:
  definitively, definitiveness