Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

categorical /,kætə'gɒrikl/  /,kætə'gɔ:rikl/

 • Tính từ
  dứt khoát
  a categorical denial
  sự từ chối dứt khoát

  * Các từ tương tự:
  categorically, categoricalness