Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apodeictic /æpou'diktik/  

  • Tính từ
    rõ ràng, xác thực, hiển nhiên