Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhấn mạnh, mạnh mẽ
  an emphatic denial
  một sự từ chối mạnh mẽ
  rõ ràng
  an emphatic victory
  một thắng lợi rõ ràng

  * Các từ tương tự:
  emphatically