Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apodictic /æpou'diktik/  

  • Tính từ
    rõ ràng, xác thực, hiển nhiên

    * Các từ tương tự:
    apodictical, apodictically