Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

categoricalness /kæti'gɔrikəlnis/  

  • Danh từ
    tính tuyệt đối, tính khẳng định, tính vô điều liện
    tính rõ ràng, tính minh bạch; tính xác thực