Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tài sản hữu hình
    Các tài sản vật chất như nhà máy, máy móc, có thể được phân biệt với tài sản vô hình như giá trị của một bằng phát minh hay tiếng tăm của một công ty