Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hiện tại; hiện tồn; hiện hành; hiện nay
    the existing state of things
    tình hình sự việc hiện tại