Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subsist /səb'sist/  

 • Động từ
  sống, tồn tại
  how do they manage to subsist on such a low wage
  làm sao họ có thể sống với đồng lương thấp như thế
  nó sống chủ yếu nhờ vào rau quả

  * Các từ tương tự:
  subsistence, Subsistence agriculture, subsistence crop, Subsistence expenditures, subsistence level, Subsistence wage, subsistent