Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Tiền công đủ sống
    Xem IRON LAW OF WAGES.
    (kinh tế) Lương vừa đủ sống