Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subsistence crop /səb'sistənskrɒp/  

  • Danh từ
    cây trồng lấy cái ăn qua ngày