Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subsistent /səb'sistənt/  

  • Tính từ
    có, tồn tại