Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subsistence level /sʌb'sistənslevl/  

  • Danh từ
    mức sống qua ngày